Chcę zmienić kierunek studiów na Politechnice – co zrobić?

Zmiana kierunku studiów na Politechnice Poznańskiej możliwa jest nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. Decyzję o zmianie kierunku studiów podejmuje dziekan wydziału na wniosek studenta złożony w dziekanacie, ustalając semestr, na który student może zostać przeniesiony. Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na PP. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z wymaganymi na danym kierunku. W przypadkach niezrealizowania wymaganych efektów uczenia się, dziekan może wyznaczyć różnice programowe i określić sposób ich bezpłatnego wyrównania. W przypadku zbyt dużych różnic programowych, niemożliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku akademickiego, dziekan może nie wyrazić zgody na przeniesienie. W przypadku odmowy studentowi przysługuje prawo odwołania się do prorektora ds. kształcenia.

Czy mogę zmienić formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne (bądź na odwrót)?

Student może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Student studiów stacjonarnych może przenieść się na studia niestacjonarne w każdej chwili.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe. W obydwóch przypadkach student musi napisać wniosek do dziekana wydziału o zmianę formy studiów i złożyć go w dziekanacie. Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania, w zależności od dziekanatu, przekazana zostanie drogą telefoniczną, mailową bądź do odbioru osobistego. W przypadku odmowy studentowi przysługuje prawo odwołania się do prorektora ds. kształcenia.

Co jest wymagane do indywidualnej organizacji studiów?

Zgodnie z §14 Regulaminu Studiów indywidualna organizacja przysługuje:

– Wyróżniającym się studentom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce
– Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicem

Jednocześnie do złożenia wniosku wymagany jest zaliczony zaliczony minimum pierwszy semestr studiów, a za bardzo dobre wyniki w nauce uznaje się średnią ocen minimum 4.0. Wniosek o indywidualną organizację studiów należy dostarczyć do rady dyscypliny przed rozpoczęciem semestru, w którym chcemy otrzymać IOS. Po rozpatrzeniu wniosku przesłana zostanie decyzja z wszelkimi niezbędnymi informacjami zawierająca między innymi wyznaczonego opiekuna naukowego. Za zmiany w planie studiów i rozkładzie zajęć odpowiada dziekan.

Co zrobić jeśli chcę studiować na więcej niż jednym kierunku?

Drugi kierunek studiów można rozpocząć razem z pierwszym bądź już w trakcie studiowania. W pierwszym przypadku, po przyjęciu na pierwszy kierunek, należy złożyć odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na drugi kierunek. W drugim należy przejść normalną procedurę razem z kolejnym rocznikiem i uiścić opłatę rekrutacyjną.

W jaki sposób ubiegać się o wznowienie studiów?

Wypełniony wniosek (dostępny na stronie wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi) należy złożyć w dziekanacie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru (według harmonogramu roku akademickiego). W przypadku negatywnej decyzji dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia odwołania skierowanego do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana. Jeśli decyzja jest pozytywna, to przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, w którym wznowione zostaną studia należy zgłosić się do dziekanatu celem ustalenia przynależności do grupy dziekańskiej.

Czy mogę zmienić moją grupę dziekańską/laboratoryjną?

Decyzja o zmianie grupy podejmowana jest przez dziekanat po uprzednim skierowaniu prośby. Zmiana może odbyć się poprzez zamianę z członkiem innej grupy lub (w przypadku dostępnych miejsc) przepisanie. Jeśli chęć zmiany grupy motywowana jest złym dopasowaniem niektórych zajęć warto także spróbować porozmawiać z prowadzącymi zajęcia i realizować materiał przedmiotu wraz z inną grupą.

Czy posiadana ocena z wcześniej zaliczonego przedmiotu przedmiotu może zostać przepisana?

Zgodnie z regulaminem w przypadku wznawiania studiów wszystkie zaliczone przedmioty (tj. kończące się oceną pozytywną z pierwszego bądź drugiego terminu) są przepisywane. W przypadku przedmiotów realizowanych na innych kierunkach bądź uczelniach jest to zależne od zgodności sylabusów przedmiotów. Decyzja o przepisaniu oceny podejmowana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Wzór wniosku pisemnego o przepisanie ocen znajduje się na stronie Zintegrowanego Centrum Obsługi.

Czy obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa?

Udział w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, projektowych, seminariach, lektoratach oraz zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy i kontrolowany przez prowadzącego.

Od czego zależny jest ostateczny wynik studiów?

Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego, obliczając go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku na podstawie sumy:

– 0,6 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów
– 0,2 oceny pracy dyplomowej
– 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego

Powyższy wzór definiuje także ocenę słowna ostatecznego wyniku studiów:

– Średnia: 4,76-5,00: Bardzo dobry z wyróżnieniem (A+),
– Średnia: 4,51-4,75: Bardzo dobry (A),
– Średnia: 4,21-4,50: Dobry plus (B),
– Średnia: 3,81-4,20: Dobry (C),
– Średnia: 3,41-3,80: Dostateczny plus (D),
– Średnia: Do 3,40: Dostateczny (E).

Ile punktów ECTS muszę mieć, aby zaliczyć semestr?

W przypadku studiów stacjonarnych:
– profil ogólnoakademicki: 30·K – 14,
– profil praktyczny: 30·K + P – 14.

W przypadku studiów niestacjonarnych:
– 9-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 23·K – 12,
– 8-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 26·K – 13,
– 7-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 30·K – 14,
– 4-semestralnych – odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym: 22·K – 12,
– 3-semestralnych – odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym: 30·K – 14.

Gdzie:
– K – oznacza liczbę semestrów, jakie upłynęły od rozpoczęcia studiów,
– P – oznacza sumę punktów za praktyki, jakie przewidziano w planie studiów od ich rozpoczęcia do semestru K, jeżeli semestralna liczba punktów z uwzględnieniem praktyk przekracza 30.