17

październik

2020

Chcę zmienić kierunek studiów na Politechnice – co zrobić?

Zmiana kierunku studiów na Politechnice Poznańskiej możliwa jest nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. Decyzję o zmianie kierunku studiów podejmuje dziekan wydziału na wniosek studenta złożony w dziekanacie, ustalając semestr, na który student może zostać przeniesiony. Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na PP. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z wymaganymi na danym kierunku. W przypadkach niezrealizowania wymaganych efektów uczenia się, dziekan może wyznaczyć różnice programowe i określić sposób ich bezpłatnego wyrównania. W przypadku zbyt dużych różnic programowych, niemożliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku akademickiego, dziekan może nie wyrazić zgody na przeniesienie. W przypadku odmowy studentowi przysługuje prawo odwołania się do prorektora ds. kształcenia.