17

październik

2020

Czy mogę zmienić formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne (bądź na odwrót)?

Student może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Student studiów stacjonarnych może przenieść się na studia niestacjonarne w każdej chwili.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe. W obydwóch przypadkach student musi napisać wniosek do dziekana wydziału o zmianę formy studiów i złożyć go w dziekanacie. Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania, w zależności od dziekanatu, przekazana zostanie drogą telefoniczną, mailową bądź do odbioru osobistego. W przypadku odmowy studentowi przysługuje prawo odwołania się do prorektora ds. kształcenia.