17

Październik

2020

Co jest wymagane do indywidualnej organizacji studiów?

Zgodnie z §14 Regulaminu Studiów indywidualna organizacja przysługuje:

– Wyróżniającym się studentom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce
– Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicem

Jednocześnie do złożenia wniosku wymagany jest zaliczony zaliczony minimum pierwszy semestr studiów, a za bardzo dobre wyniki w nauce uznaje się średnią ocen minimum 4.0. Wniosek o indywidualną organizację studiów należy dostarczyć do rady dyscypliny przed rozpoczęciem semestru, w którym chcemy otrzymać IOS. Po rozpatrzeniu wniosku przesłana zostanie decyzja z wszelkimi niezbędnymi informacjami zawierająca między innymi wyznaczonego opiekuna naukowego. Za zmiany w planie studiów i rozkładzie zajęć odpowiada dziekan.