17

Październik

2020

Czy będąc studentem pierwszego roku studiów pierwszego stopnia mogę ubiegać się o stypendium rektora?

Stypendium rektora przysługuje studentom przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Przysługuje on także medalistom współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Dodatkowo istnieje możliwość przyznania stypendium rektora na drugim semestrze na podstawie wniosku złożonego na semestrze pierwszym.