Podstawa prawna


Art. 110 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 1. Studenci w uczelni tworzą samorząd studencki.
 2. Samorząd studencki działa przez swoje organy, w tym:
  1. przewodniczącego;
  2. organ uchwałodawczy.
 3. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni.
 4. Samorząd studencki prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
 5. Samorząd studencki decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studencki sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je w BIP na stronie podmiotowej uczelni.
 6. Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium elektorów.
 7. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem uczelni w terminie 30 dni od dnia jego przekazania. Pierwszy regulamin samorządu studenckiego w nowo utworzonej uczelni uchwala senat.
 8. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio.
 9. Uczelnia zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studenckiego, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd studencki dysponuje w ramach swojej działalności.

Regulaminy


Tekst ujednolicony z dnia 20 maja 2021 r.

 1. Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej
 2. Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej
 3. Księga Znaków i Identyfikacji Wizualnej Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej
 4. Liczba miejsc w poszczególnych Wydziałowych Radach Samorządu Studentów
 5. Regulamin Rady Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Poznańskiej
 6. Księga znaków i identyfikacji wizualnej Rady Kół Naukowych i Organizacji Studenckich