FAQ

Przydatne linki:


Wszystkie pytania:

Biblioteka (5)

Biblioteka oferuje między innymi: dostęp do Internetu i uczelnianej sieci komputerowej, a także otwarte stanowiska komputerowe (http://library.put.poznan.pl/pl/5_01#id1). Ponadto oferowana jest również usługa wypożyczania laptopów i tabletów do użytku na terenie Biblioteki. Usługa jest dostępna dla pracowników i studentów PP I, II i III stopnia. Laptopy i tablety wypożyczane są w Czytelni (I piętro, stanowisko INFO 5). Dodatkowo Biblioteka PP oferuje bezpłatne dostarczanie kopii artykułów z czasopism drukowanych dostępnych w Katalogu online BPP (http://library.put.poznan.pl/pl/3_05). W przypadku zapotrzebowania na skan czy druk materiałów na terenie czytelni odnaleźć można skanery. Druk do 5 stron jest bezpłatny.

Biblioteka Politechniki Poznańskiej oferuje dostęp do wyszukiwania książek poprzez bazę dostępną online. Wystarczy skorzystać z komputerów znajdujących się na terenie biblioteki lub z własnego odwiedzając stronę http://library.put.poznan.pl. Każda książka w systemie ma przypisaną informację o jej lokalizacji.

Zaliczenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i odbywa poprzez zdalne rozwiązanie testu. Odbywa się ono z reguły pod koniec pierwszego semestru.

Warunkiem korzystania z zasobów Biblioteki jest posiadanie ważnej karty czytelnika, która jest aktywowana po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji czytelnika oraz wniesieniu wymaganej opłaty – 12 zł. Wymagane dokumenty podczas zapisywania się do Biblioteki PP to dowód osobisty i ważna legitymacja studencka. Konto pozostaje aktywne od momentu założenia do 31 października następnego roku akademickiego. Na każdy kolejny rok akademicki konto czytelnika musi być ponownie aktywowane.

Tak, poza otwartą Czytelną (po uprzedniej rezerwacji: https://library.put.poznan.pl/pl/10_02) do użytku studentów dostępne są:

– 2 pokoje pracy zespołowej,
– 5 stanowisk pracy zespołowej,
– pokój pracy zespołowej z funkcją wideokonferencji.

Domy Studenckie (3)

Szczegółowe informacje o Domach Studenckich dostępne są w Poradniku Studenta Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej i na stronie Domów Studenckich Politechniki Poznańskiej pod adresem: http://hstl.put.poznan.pl.

Zdecydowanie warto! Domy Studenckie oferują niższe ceny od typowych kosztów uzyskania pokoi czy mieszkań w Poznaniu. Akademiki oferują między innymi stoły bilardowe, pingpongowe, siłownie. Jest to idealne miejsce do studenckiej integracji. Na terenie Osiedla Studenckiego dostępne są grille, boisko do kosza oraz do piłki nożnej.

Studenci PP, aby zamieszkać w Akademiku, muszą złożyć wniosek poprzez Zintegrowane Centrum Obsługi. Wniosek dostępny jest na platformie eStudent w sekcji „Świadczenia i stypendia” i na stronie ZCO. Termin złożenia dokumentów przypada z reguły na połowę września. Nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego.

Inne (7)

W przypadku utraty legitymacji studenckiej należy pobrać wzór podania o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji ze strony wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w dziekanacie. W przypadku zgubienia/kradzieży legitymacji dziekanat zobowiązany jest odczekać 2 tygodnie przed wystąpieniem o duplikat legitymacji.

Studenci uprawnieni są między innymi do następujących licencji oraz oprogramowania

– pakiet Office 365 A1 oferujący narzędzia biurowe w wersji online i 1TB magazynu w chmurze OneDrive: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office,
– system Windows 10 dostępny w ramach Microsoft Azure Dev Tools for Teaching: https://instrukcje.put.poznan.pl/tworzenie-konta-w-portalu-microsoft-azure,
– produkty oferowane przez Autodesk: https://www.autodesk.com/education/edu-software,
– programy i usługi w pakiecie GitHub Student Developer Pack: https://education.github.com/pack.

Z reguły Samorząd Studentów na początku każdego semestru organizuje wybory uzupełniające. Związana jest z tym akcja promocyjna prowadzona głównie na Facebooku Samorządu.

Najważniejsze informacje o programach wymian studenckich znajdują się na stronie głównej Politechniki pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/dla-studentow/wymiana-studencka. Dodatkowo informacje o rekrutacjach na wymiany z reguły przesyłane są do studentów pocztą elektroniczną.

Tak, mLegitymacja dostępna jest w ramach aplikacji mObywatel dostępnej na systemach android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel) i iOS (https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl). Powiązana jest ona ze plastikową Elektroniczną Legitymacją Studencką co oznacza, że uprawnia do tych samych zniżek i ograniczona jest tym samym terminem ważności. Legitymację należy wygenerować (i odświeżać) w systemie eStudent pod adresem: https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards. Więcej informacji na temat aplikacji mObywatel i mLegitymacji studenckiej można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel.

Karta ELS oprócz pełnienia standardowych funkcji legitymacji może być wykorzystana także jako:

– karta biblioteczna Biblioteki Politechniki Poznańskiej,
– nośnik biletu elektronicznego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (po aktywacji w Punkcie Obsługi Klienta ZTM),
– klucz dostępu do miejsc postojowych oraz garaży rowerowych (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie eKD (https://ekd.put.poznan.pl), a także drzwi na terenie uczelni i akademików,
– identyfikator Poznańskiego Roweru Miejskiego (po uprzedniej aktywacji konta i sparowaniu karty do konta w terminalu).

Na Politechnice Poznańskiej tradycja tytułowania jest zależna od m.in. sprawowanej funkcji na Uczelni czy posiadanego stopnia naukowego.

  • Jego Magnificencja – tytułem tym należy zwracać się wyłącznie w kontaktach formalnych z aktualnie urzędującym Rektorem,
  • Rektor – tak powinno się zwracać do osoby pełniącej funkcję Rektora, jak i Prorektora. Do aktualnie urzędującego Rektora w kontakt,
  • Dziekan – tak tytułujemy zarówno osobę sprawującą funkcję Dziekana, jak i Prodziekana,
  • Profesor – tak należy zwracać się do osób posiadających tytuł naukowy profesora (tzw. profesorów belwederskich); używamy tego określenia także w stosunku do osób zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego (tzw. profesorów uczelnianych, np. dr hab. inż. arch. Jan Iksiński, prof. PP) oraz zwyczajowo do osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • Doktor – tak należy się zwracać do osób posiadających stopień naukowy doktora,
  • Magister – tak tytułuje się osoby posiadające dyplom magistra, magistra inżyniera,
  • Pan/Pani – tak zwykło się zwracać do osób posiadających tytuł magistra/magistra inżyniera/magistra inżyniera architektury, jako że są to tytuły zawodowe.

Kształcenie (29)

Oceny z zaliczeń/egzaminów powinny pojawić się w systemie w terminie 7 dni od przeprowadzenia danej formy i nie później niż 3 dni przed terminem poprawkowym.

Skreślenie z listy studentów może nastąpić w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce, niezaliczenia semestru w określonym terminie oraz niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

Wypełniony wniosek (dostępny na stronie wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi) należy złożyć w dziekanacie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru (według harmonogramu roku akademickiego). W przypadku negatywnej decyzji dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia odwołania skierowanego do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana. Jeśli decyzja jest pozytywna, to przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, w którym wznowione zostaną studia należy zgłosić się do dziekanatu celem ustalenia przynależności do grupy dziekańskiej.

Studia wznawia się od semestru, na którym wystąpiły pierwsze zaległości. Niezbędne jest zaliczenie pierwszego semestru.

Koszt warunkowego powtarzania przedmiotu zależny jest liczby godzin przewidzianych na jego realizację:

– do 30 godzin w semestrze: 200 zł,
– od 30 do 60 godzin w semestrze: 300 zł,
– powyżej 60 godzin w semestrze: 400 zł.

Powtarzaniu i opłacie podlegają tylko niezaliczone formy danego przedmiotu.

Ostateczny wynik studiów ustala komisja egzaminu dyplomowego, obliczając go z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku na podstawie sumy:

– 0,6 średniej ważonej ocen z przebiegu studiów
– 0,2 oceny pracy dyplomowej
– 0,2 oceny z egzaminu dyplomowego

Powyższy wzór definiuje także ocenę słowna ostatecznego wyniku studiów:

– Średnia: 4,76-5,00: Bardzo dobry z wyróżnieniem (A+),
– Średnia: 4,51-4,75: Bardzo dobry (A),
– Średnia: 4,21-4,50: Dobry plus (B),
– Średnia: 3,81-4,20: Dobry (C),
– Średnia: 3,41-3,80: Dostateczny plus (D),
– Średnia: Do 3,40: Dostateczny (E).

Na Uczelni urlop dziekański przyznawany jest:
– studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka,
– studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku,
– w innych, uzasadnionych przypadkach – do dwóch semestrów, przy czym jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.

Plan zajęć publikowany przez dziekana musi być dostępny dla wszystkich studentów co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

O egzamin/zaliczenie komisyjny ubiegać można się w wypadku wystąpienia wątpliwości co do sprawiedliwości oceniania lub warunków przeprowadzania egzaminu. Wniosek o egzamin komisyjny należy złożyć do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego do dziekana wydziału. Zasady te dotyczą także komisyjnego zaliczenia przedmiotu, przy czym wniosek składa się do dyrektora instytutu w którym zatrudniony jest pracownik pierwotnie przeprowadzający zaliczenie.

eAnkieta dotycząca oceny ostatniego semestru studiów dostępna jest przez około 2 miesiące od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

Maksymalny dopuszczalny okres przebywania na urlopie dziekańskim wynosi 2 semestry.

Koszt wznowienia studiów wynosi 800 zł.

W przypadku studiów stacjonarnych:
– profil ogólnoakademicki: 30·K – 14,
– profil praktyczny: 30·K + P – 14.

W przypadku studiów niestacjonarnych:
– 9-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 23·K – 12,
– 8-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 26·K – 13,
– 7-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 30·K – 14,
– 4-semestralnych – odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym: 22·K – 12,
– 3-semestralnych – odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym: 30·K – 14.

Gdzie:
– K – oznacza liczbę semestrów, jakie upłynęły od rozpoczęcia studiów,
– P – oznacza sumę punktów za praktyki, jakie przewidziano w planie studiów od ich rozpoczęcia do semestru K, jeżeli semestralna liczba punktów z uwzględnieniem praktyk przekracza 30.

Zaliczenie przedmiotu występującego w programie studiów musi nastąpić z opóźnieniem nie większym niż 2 semestry.

Egzamin komisyjny jest bezpłatny.

Wniosek o warunkowe powtarzanie przedmiotu dostępny na stronie wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi należy składać przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru do dziekana wydziału. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej studentowi przysługuje możliwość złożenia odwołanie do prorektora ds. kształcenia.

Student przebywający na urlopie może, za zgodą dziekana, przystąpić do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów – oznacza to, że w czasie urlopu można, po otrzymaniu odpowiedniej zgody, zaliczać np. warunki.

Każdemu studentowi przysługuje prawo do wglądu do swojej pracy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyników zaliczenia. Jest to prawo, którego prowadzący nie może odebrać.

Przewodniczącym zaliczenia/egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie/egzamin, będzie ona jednak zasiadać w komisji.

Zgodnie z regulaminem w przypadku wznawiania studiów wszystkie zaliczone przedmioty (tj. kończące się oceną pozytywną z pierwszego bądź drugiego terminu) są przepisywane. W przypadku przedmiotów realizowanych na innych kierunkach bądź uczelniach jest to zależne od zgodności sylabusów przedmiotów. Decyzja o przepisaniu oceny podejmowana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Wzór wniosku pisemnego o przepisanie ocen znajduje się na stronie Zintegrowanego Centrum Obsługi.

Udział w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, projektowych, seminariach, lektoratach oraz zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy i kontrolowany przez prowadzącego.

Tak, składając pismo do prorektora ds. studenckich w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dziekana.

Decyzja o zmianie grupy podejmowana jest przez dziekanat po uprzednim skierowaniu prośby. Zmiana może odbyć się poprzez zamianę z członkiem innej grupy lub (w przypadku dostępnych miejsc) przepisanie. Jeśli chęć zmiany grupy motywowana jest złym dopasowaniem niektórych zajęć warto także spróbować porozmawiać z prowadzącymi zajęcia i realizować materiał przedmiotu wraz z inną grupą.

Student może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne po zaliczeniu co najmniej 2 semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz co najmniej 1 semestru w przypadku studiów drugiego stopnia. Student studiów stacjonarnych może przenieść się na studia niestacjonarne w każdej chwili.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje dziekan, ustalając semestr, na który student może być przeniesiony oraz różnice programowe. W obydwóch przypadkach student musi napisać wniosek do dziekana wydziału o zmianę formy studiów i złożyć go w dziekanacie. Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu podania, w zależności od dziekanatu, przekazana zostanie drogą telefoniczną, mailową bądź do odbioru osobistego. W przypadku odmowy studentowi przysługuje prawo odwołania się do prorektora ds. kształcenia.

Ankiety są anonimowe i żaden prowadzący nie jest w stanie sprawdzić, kto konkretnie ją napisał. Jedyne, co widzi prowadzący, to: średnia ocen, liczbę uzupełnionych ankiet, komentarze (na temat zajęć i siebie) oraz z którego kierunku one pochodzą.

Nie, wszystkie formy zajęć zaliczane są niezależnie od siebie.

Drugi kierunek studiów można rozpocząć razem z pierwszym bądź już w trakcie studiowania. W pierwszym przypadku, po przyjęciu na pierwszy kierunek, należy złożyć odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na drugi kierunek. W drugim należy przejść normalną procedurę razem z kolejnym rocznikiem i uiścić opłatę rekrutacyjną.

Zgodnie z §14 Regulaminu Studiów indywidualna organizacja przysługuje:

– Wyróżniającym się studentom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce
– Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicem

Jednocześnie do złożenia wniosku wymagany jest zaliczony zaliczony minimum pierwszy semestr studiów, a za bardzo dobre wyniki w nauce uznaje się średnią ocen minimum 4.0. Wniosek o indywidualną organizację studiów należy dostarczyć do rady dyscypliny przed rozpoczęciem semestru, w którym chcemy otrzymać IOS. Po rozpatrzeniu wniosku przesłana zostanie decyzja z wszelkimi niezbędnymi informacjami zawierająca między innymi wyznaczonego opiekuna naukowego. Za zmiany w planie studiów i rozkładzie zajęć odpowiada dziekan.

Zmiana kierunku studiów na Politechnice Poznańskiej możliwa jest nie wcześniej niż po zaliczeniu 1 semestru w przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich. Decyzję o zmianie kierunku studiów podejmuje dziekan wydziału na wniosek studenta złożony w dziekanacie, ustalając semestr, na który student może zostać przeniesiony. Student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na PP. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z wymaganymi na danym kierunku. W przypadkach niezrealizowania wymaganych efektów uczenia się, dziekan może wyznaczyć różnice programowe i określić sposób ich bezpłatnego wyrównania. W przypadku zbyt dużych różnic programowych, niemożliwych do zrealizowania w ciągu jednego roku akademickiego, dziekan może nie wyrazić zgody na przeniesienie. W przypadku odmowy studentowi przysługuje prawo odwołania się do prorektora ds. kształcenia.

Praca dyplomowa (6)

W przypadku długotrwałej choroby studenta potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lub niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn dziekan na wniosek promotora lub studenta może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o nie więcej niż 2 miesiące.

Pracę dyplomową może zostać zrealizowana u osoby posiadającej stopień co najmniej doktora.

Student musi złożyć pisemne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej oraz o pełnej zgodności wersji papierowej pracy z elektroniczną. Dokumentów wymaganych do złożenia przed obroną szukaj na stronie swojego wydziału.

Zwykle lista możliwych do wyboru promotorów i proponowanych tematów prac do zrealizowania udostępniana jest przed semestrem, w którym kończą się studia. Jeśli żaden z proponowanych przedmiotów nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz wybrać obszar, w którym chcesz realizować swoją pracę i znaleźć osobę, która zgodzi się ją poprowadzić. W przypadku braku sprecyzowania tematu, konsultacje z promotorem mogą pomóc podjąć decyzję.

Wykonanie pracy dyplomowej jest obowiązkowe na wszystkich poziomach, formach i kierunkach studiów na Politechnice Poznańskiej. Pracą dyplomową określa się samodzielne opracowanie danego zagadnienia naukowego, artystycznego lub praktycznego, a także dokonanie techniczne lub artystyczne, które prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem. Pracą dyplomową może być praca pisemna bądź projektowa.

Praktyki (3)

Zależnie od kierunku praktyki studenckie odbywają się z reguły po czwartym lub szóstym semestrze na studiach I stopnia i trwają od 3 do 6 tygodni (120-240 godzin).

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, w przypadku studiów II stopnia obowiązkowość zależna jest od kierunku.

Politechnika Poznańska oferuje studentom wsparcie w zakresie przygotowania CV, doradztwa zawodowego oraz pomoc w znalezieniu pracy, praktyki lub stażu – chcąc uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z: Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Sprawy Komisji Kultury i Sportu (4)

Sposób zapisu zależy tak naprawdę od wydarzenia. Większość staramy się prowadzić elektronicznie, poprzez formularze zgłoszeniowe, ale zdarzają się akcje takie jak PSP, Polibój czy APM, gdzie formularze należy dostarczyć do nas osobiście.

Jasne, pomoc zawsze się przydaje. Wielu z nas zaczynało pracę w Samorządzie od pomagania przy akcjach będąc niezrzeszonym.

Jeżeli pomysł ten nie jest już prowadzony przez nas, to nie mamy z tym problemu. Jesteśmy otwarci na pomysły z zewnątrz.

Tak, istnieje. Z tych zgłoszeń zawsze tworzona jest lista rezerwowa na wypadek, gdyby jedna z wcześniej zgłoszonych osób zrezygnowała z udziału w wydarzeniu.

Sprawy socjalno – ekonomiczne (22)

Dochód uzyskany na podstawie zrealizowanej umowy zlecenie/umowy o dzieło jest traktowany jako utracony i nie wlicza się do dochodu. Jeśli praca jest w dalszym ciągu kontynuowana – nie została zakończona – nie jest dochodem utraconym i wlicza się do dochodu. W przypadku złożenia wniosku należy dołączyć kopię umowy.

Wnioski o zapomogę należy składać w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia uprawniającego do przyznania zapomogi.

Każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Za trudną sytuację materialną przyjmuje się miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie niższy niż 1051,00 zł.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu:

1) wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta nieprzekraczającej kwoty najniższego progu ustalonego w trybie przyznawania świadczeń;
2) sieroctwa – w przypadku śmierci obojga rodziców;
3) innej sytuacji życiowej, w której miały miejsce trudne i dotkliwe zdarzenia, którym nie można było zapobiec.

Stypendium rektora przysługuje maksymalnie do 10% najlepszych studentów, minimalna średnia wymagana do złożenia wniosku to 4.0. Nie gwarantuje ona jednak pozytywnego rozpatrzenia. Warunek średniej nie dotyczy studentów, którzy otrzymają punkty z innego źródła jak np. aktywność w kole, osiągnięcia sportowe itd.

Dochód z gospodarstwa rolnego liczy się na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych i odpowiedniego mnożnika publikowanego przez ministerstwo.

Odwołanie można złożyć po otrzymaniu decyzji od Komisji Stypendialnej, w terminie nie przekraczającym 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie składa się w tym samym miejscu, co wniosek o stypendium.

Wnioski o stypendia składa się poprzez uczelniany system elektroniczny (eProto lub USOS). Informacje o sposobie przetwarzania określonego wniosku znajdują się na platformie eStudent w sekcji „Świadczenia i stypendia” i na stronie ZCO.

Wniosek o stypendium socjalne można złożyć praktycznie przez cały okres trwania roku akademickiego. Z zastrzeżeniem, że stypendium będzie wypłacane od kolejnego miesiąca od złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące w roku akademickim.

Zapomoga to jednorazowa pomoc od uczelni pozwalająca wyjść z przejściowej, trudnej sytuacji materialnej. Przykłady sytuacji uprawniających do otrzymania zapomogi: koszty leczenia związane z wypadkiem, straty związane z powodzią lub pożarem, śmierć bliskiego członka rodziny bądź narodziny dziecka.

W obu przypadkach pobieranie stypendium jest możliwe, jeśli całkowity okres studiowania nie przekroczył 6 lat (o ile wznowienie nie nastąpiło z wyniku skreślenia z listy studentów). Student nie może pobierać stypendium, jeśli posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny, a także po ponownym podjęciu studiów pierwszego stopnia posiadając tytuł licencjata, inżyniera, równoważny lub wyższy. Aczkolwiek należy także zaznaczyć, że do okresu studiowania nie liczy się okres studiowania na studiach I stopnia w momencie, gdy osoba posiada już tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny.

Do rodziny wliczamy rodzeństwo do 18 roku życia, bądź uczące się do 26 roku życia, a także niepełnosprawne rodzeństwo bez względu na wiek.

Tak, istnieje szereg możliwości. Dodatkowe punkty zapewnia między innymi działalność w wybranym Kole Naukowym, publikacja artykułów czy udział w konferencjach i seminariach. Dodatkowe punkty przysługują także za udział w zawodach sportowych bądź konkursach artystycznych. Punktowana jest działalność na rzecz rozwoju naukowego, kulturalno-artystycznego i sportowego w ramach organizacji działającej w Politechnice Poznańskiej. Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.

Tak, ale obowiązuje limit dwóch zapomóg przyznanych w roku akademickim. Wniosek można złożyć dwa razy w semestrze, ale tylko raz wskazując dany powód.

Tak, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji przysługuje możliwość złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Wniosek o odwołanie składa się poprzez uczelniany system elektroniczny (eProto lub USOS).

Tak, oba świadczenia są od siebie niezależne.

Niestety nie. Jest to sztywna granica, której uczelnia musi przestrzegać.

Nie, te stypendia nie są w żaden sposób powiązane. Aczkolwiek łączna kwota otrzymywana miesięcznie z obu stypendiów nie może przekroczyć 38% wynagrodzenia profesora (w roku akademickim 21/22 kwota ta wynosiła 2435 zł).

Stypendium rektora przysługuje studentom przyjętym na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Przysługuje on także medalistom współzawodnictwa sportowego co najmniej o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Dodatkowo istnieje możliwość przyznania stypendium rektora na drugim semestrze na podstawie wniosku złożonego na semestrze pierwszym.

W pozycji tej należy wskazać dochód z ostatniego miesiąca, nie uśredniony z zeszłego roku.

Zostanie on rozpatrzony w późniejszym terminie, a przyznane stypendium będzie wypłacane od następnego miesiąca.

Niestety nic nie można na to poradzić. Wniosek o stypendium będzie można złożyć dopiero w kolejnym semestrze.

Studia niestacjonarne (3)

Numer do wpłat za każdy semestr znajduje się na koncie studenta na stronie https://elogin.put.poznan.pl w systemie eStudent > Opłaty > Semestr x.

Semestr należy opłacić przed jego rozpoczęciem. Jeżeli nie dokonamy opłaty, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za niedokonanie opłaty.

O rozłożeniu opłaty za studia na raty decyduje dziekan wydziału po uprzednim złożeniu wniosku.