17

październik

2020

W jakich przypadkach dziekan może skreślić osobę z listy studentów?

Skreślenie z listy studentów może nastąpić w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce, niezaliczenia semestru w określonym terminie oraz niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.