17

Październik

2020

Kiedy można ubiegać się o egzamin komisyjny/zaliczenie komisyjne?

O egzamin/zaliczenie komisyjny ubiegać można się w wypadku wystąpienia wątpliwości co do sprawiedliwości oceniania lub warunków przeprowadzania egzaminu. Wniosek o egzamin komisyjny należy złożyć do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego do dziekana wydziału. Zasady te dotyczą także komisyjnego zaliczenia przedmiotu, przy czym wniosek składa się do dyrektora instytutu w którym zatrudniony jest pracownik pierwotnie przeprowadzający zaliczenie.