17

Październik

2020

Gdzie należy złożyć wniosek o warunkowe powtarzanie przedmiotu?

Wniosek o warunkowe powtarzanie przedmiotu dostępny na stronie wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi należy składać przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru do dziekana wydziału. W przypadku otrzymania decyzji negatywnej studentowi przysługuje możliwość złożenia odwołanie do prorektora ds. kształcenia.