Regulamin Imprezy Polibuda Open Air 2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem imprezy masowej „Polibuda Open Air 2017”, zwaną dalej „POA 2017”, jest Uczelniana Rada Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej z siedzibą w Poznaniu, 61-139, DS 1, ul. Jana Pawła II 28, pok. 6, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. POA 2017 odbywa się w dniu 12 oraz 13 maja 2017 r. na terenie Politechniki Poznańskiej przy ul. Berdychowo 4 – parking za Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej.
 3. Niniejszy Regulamin Imprezy POA 2017, zwany dalej „Regulaminem”, został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom imprezy, w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa (w tym z prawami i obowiązkami uczestników związanymi z zasadami wstępu), prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb czuwających nad przebiegiem POA 2017, zasadami korzystania urządzeń znajdujących się na terenie POA 2017.
 5. Regulamin skierowany jest do każdej osoby przebywającej na terenie POA 2017 w trakcie jej trwania. Osoby przebywające na terenie imprezy w trakcie jej trwania zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień w nim zawartych. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób nie będących Uczestnikami (pracowników, przedstawicieli mediów, służby medycznej, pracowników gastronomii, służb porządkowych i służb informacyjnych).
 6. Regulamin został wydany przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa POA 2017.
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
 8. Osoby przebywające na terenie POA 2017 w dalszej części Regulaminu zwane są „Uczestnikami”.
 9. Poprzez „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” należy rozumieć osoby, legitymujące się identyfikatorem, powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników przebywających na terenie POA 2017. W szczególności w skład wyżej wymienionych służb wchodzą pracownicy agencji ochrony osób i mienia oraz osoby posiadające uprawnienia do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren POA 2017.
 10. Służby porządkowe, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, legitymują się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.

ZASADY WSTĘPU NA TEREN POLIBUDA OPEN AIR 2017

 1. Darmowy wstęp na teren imprezy mają wyłącznie studenci posiadający ważną legitymację studencką, pracownicy Politechniki Poznański legitymujący się kartą pracowniczą oraz absolwenci Politechniki Poznańskiej za okazaniem imiennego zaproszenia.
 2. Wstęp na teren imprezy mają wyłącznie osoby powyżej 12 roku życia.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich wstęp jest możliwy za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Dla osób nie wymienionych w punkcie 1 przewidziana jest sprzedaż biletów w cenie 20 zł za bilet jednodniowy oraz 30 za bilet dwudniowy. Bilety dostępne są na stronie biletomat.pl.
 5. Przed wejściem na teren imprezy przewidziana jest sprzedaż biletów w cenie 25zł za bilet jednodniowy oraz 35 za bilet dwudniowy. Punkt Sprzedaży będzie znajdował się w Punkcie Informacyjnym.
 6. Zakupione bilety wymieniane są w Punkcie Informacyjnym na specjalne opaski na nadgarstek, które umożliwiają wejście na teren imprezy.
 7. Zaproszenie można uzyskać w Biurze Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, mieszczącym się w Domu Studenckim nr 1 przy ul. Jana Pawła II 28, 61-139 Poznań, w dniach od 9 do 12 maja, w godzinach 11:20 – 19:00.
 8. Imienne zaproszenie wydawane jest za okazaniem dyplomu potwierdzającego ukończenie Politechniki Poznańskiej. Odbiór zaproszeń nie musi być osobisty.
 9. Wszyscy Uczestnicy POA 2017, w trakcie trwania imprezy, zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej, imiennego zaproszenia wraz z dowodem tożsamości na żądania Organizatora bądź zakupiony bilet.
 10. Jeżeli Organizator stwierdzi u Uczestnika na terenie POA 2017 brak wymaganej legitymacji, zaproszenia, biletu bądź dowodu tożsamości, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu POA 2017 przez Uczestnika.
 11. Uczestnicy posiadający ważną legitymację studencką, legitymację pracowniczą, bilet lub imienne zaproszenie uprawnieni są do przebywania na terenie POA 2017, z wyjątkiem strefy VIP oraz strefy BACKSTAGE.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA W POA 2017

 1. Poza warunkami opisanymi w punktach poprzednich, Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren POA 2017:
 2. a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydany przez właściwy Sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy.
 3. b) Osobom, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych,
 4. c) Osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych,
 5. d) Osobom posiadającym broń, materiały wybuchowe, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, środki psychotropowe, inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników POA 2017. O zasadność zakwalifikowania określonego materiału jako niebezpiecznego decydują Służby Porządkowe.
 6. e) Osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, stwarzającym realne zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 7. f) Osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
 8. g) Osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki.
 9. Powyższe uregulowania nie dotyczą produktów spożywczych i napojów alkoholowych nabytych przez Uczestników na terenie strefy gastronomicznej.
 10. Ponadto na terenie POA 2017 zabronione jest:
 11. a) Wnoszenie kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, profesjonalnych aparatów fotograficznych, z wyjątkiem osób posiadających wyraźną zgodę Organizatora na posiadanie tego typu sprzętu na teren POA 2017,
 12. b) Instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych urządzeń, które mogą spowodować zagłuszenie przebiegu imprezy lub jej sprawne prowadzenie,
 13. c) Transparentów, flag, emblematów, plakatów i innych materiałów w bezpośredni sposób nie związanych z imprezą, w tym w szczególności materiałów komercyjnych niezwiązanych z Organizatorem. Nie dotyczy to osób posiadających wyraźną zgodę Organizatora na wniesienie tego typu przedmiotów.
 14. d) Siedzisk składanych i turystycznych
 15. e) Zwierząt.
 16. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których posiadania zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu.
 17. Poza podmiotami upoważnionymi przez Organizatora, na terenie POA 2017 zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem, w tym działalności reklamowej, promocyjnej. Zabronione jest również prowadzenie na terenie POA 2017 wszelkiego rodzaju zbiórek pieniędzy lub podpisów. W przeciwnym wypadku Organizator skieruje sprawę na drogę sądową.
 18. Zabronione jest w trakcie trwania POA 2017 prezentowania jakichkolwiek haseł związanych z przemocą, haseł prowokujących, haseł nawołujących do zakłócenia porządku imprezy, haseł obraźliwych i dyskryminujących ze względu na płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE i HIGIENA

 1. Organizator w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników POA 2017, w związku z ciążącym na nim obowiązkiem ustawowym, powołuje na czas trwania imprezy wyróżniające się elementami ubioru służby porządkowe, służby informacyjne oraz służby pomocy medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wyżej wymienionych służb, pod rygorem przymusowego opuszczenia terenu POA 2017.
 2. Służby informacyjne oraz służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem sygnowanym logiem Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, są uprawnione do:
 3. a) Legitymowania tożsamości uczestników i sprawdzania ich uprawnień do przebywania na terenie POA 2017,
 4. b) Przeglądania zawartości odzieży, bagaży i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wniesienie na teren POA 2017 zostało zabronione na podstawie niniejszego regulaminu,
 5. c) Wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zakłócającym porządek publiczny, zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, zakłócającym swobodny przebieg POA 2017, a w przypadku nie podporządkowania się przedmiotowym poleceniom – wezwania ich do opuszczenia terenu POA 2017.
 6. d) Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740, z późn. zm.). Czynności, o których mowa powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności i dóbr osobistych Uczestników,
 7. e) Ujęcia Uczestnika w celu niezwłocznego przekazania Policji, jeżeli stwarza on bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, chronionego mienia, a także w przypadku posiadania zabronionych przez prawo środków odurzających i psychotropowych.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa POA 2017 członkowie służb porządkowych i służb informacyjnych mogą być wyposażeni m.in. w:
 9. a) Wykrywacze metalu,
 10. b) Wzory zaproszeń i identyfikatorów
 11. c) Inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej,
 12. Zabronione jest blokowanie przez Uczestników dróg ewakuacyjnych, wyjść, przejazdu do punktu medycznego, hydrantów i innych urządzeń niezbędnych dla przeprowadzenia akcji ratowniczej.
 13. W przypadku zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stwarzającej realne zagrożenia dla osób lub mienia na terenie POA 2017 zobowiązany jest do:
 14. a) Natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych, służb informacyjnych, służb medycznych,
 15. b) Zastosowania się do wyżej wymienionych organów,
 16. c) Skierowania się do wyjść ewakuacyjnych,
 17. d) Nieutrudniania przeprowadzania akcji ratowniczej właściwym służbom,

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkiego rodzaju reklamacje, wnioski, uwagi i skargi, związane z przebiegiem POA 2017, należy składać na piśmie w terminie 14 dni od dnia zakończenia POA 2017. Stosowne pismo powinno zostać złożone lub wysłane za pośrednictwem poczty na poniższy adres:

Biuro Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

Dom Studencki nr 1, pok. 6

Ul. Jana Pawła II 28

61-139 Poznań

Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania pisma.

 

POSTANOWIENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Organizator informuje, że uczestnictwo w POA 2017 związane jest z przebywaniem w strefie wysokiego natężenia efektów świetlnych (światła stroboskopowe, światła laserowe) oraz głośnych dźwięków. Efekty te mogą w szczególności negatywnie oddziaływać na ośrodki słuchu, dzieci, kobiet w ciąży oraz osoby chore na epilepsje. W razie wątpliwości związanych z możliwością uczestnictwa w POA 2017, zaleca się zasięgnięcia opinii lekarskiej.
 2. Organizator informuje, że jest uprawniony do dokonywania utrwalenia przebiegu POA 2017 oraz wizerunków osób w nich uczestniczących, zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Zarejestrowany materiał podczas utrwalania przebiegu POA 2017, mogący stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mogące mieć znaczenia dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce POA 2017 lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator przechowuje po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej 60 dni, a następowanie komisyjnie je niszczy.
 3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy POA 2017 i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora poa.put.poznan.pl oraz w punkcie informacyjnym. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2017 r.