FAQ

Znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania posortowane wg kategorii.


Sprawy socjalno – ekonomiczne

1. Gdzie należy złożyć wniosek o stypendium?
Wnioski o stypendia składamy w dziekanacie swojego wydziału.

2. Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium socjalne?
Wnioski składa się mniej więcej do połowy semestru – dokładna data jest ustalana przez Rektora.

3. Co jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku o stypendium socjalne?
Zostanie on rozpatrzony w późniejszym terminie, a przyznane stypendium zostanie wypłacane od następnego miesiąca.

4. Kto może uzyskać stypendium socjalne?
Każdy student znajdzujący się w trudnej sytuacji materialnej. Za trudną sytuację materialną przyjmuję się miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie niższy niż 1043,00 zł.

5. Kto może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Student zamieszkujący w Domu Studenckim bądź innym obiekcie (np. wynajęte mieszkanie). Fakt ten musi zostać udokumentowany kopią umowy najmu. Można też starać się o zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lum dzieckiem.

6. Czy można pobierać stypendium po wznowieniu semestru (tzw. powtarzaniu roku)?
Tak, stypendium socjalne (tak samo jak zapomoga i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych) nie jest zależne od wyników w nauce.

7. Czy mogę odwołać się od decyzji negatywnej w sprawie przyznania stypendium?
Tak, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji można napisać odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Pismo to należy napisać samodzielnie, nie ma gotowych szablonów ani formatek odwołań.

8. Czy mam szansę otrzymać stypendium, jeśli dochód na członka mojej rodziny minimalnie przekracza próg?
Niestety nie, jest to sztywna granica, której uczelnia MUSI przestrzegać.

9. Pracowałem przez wakacje, czy może to spowodować przekroczenie progu dochodu?
Dochód uzyskany na podstawie umowy zlecenie/umowy o dzieło jest traktowany jako utracony (należy dołączyć kopię umowy), nie wlicza się on do dochodu. (UWAGA! Jeśli praca jest w dalszym ciągu kontynuowana – nie została zakończona – dochód uzyskiwany nie jest dochodem utraconym).

10. Jak liczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
Dochód z gospodarstwa rolnego liczy się na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych i odpowiedniego mnożnika publikowanego przez ministerstwo. W 2014r. dochód za 1ha przeliczeniowy wynosił 2506,00 zł.

11. Czy moje dorosłe rodzeństwo wchodzi w skład rodziny przy obliczaniu dochodu?
Do rodziny wliczamy rodzeństwo do 18 roku życia, bądź uczące się do 26 roku życia.

12. Jaka jest wymagana średnia do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów?
Minimalna średnia aby złożyć wniosek to 4.0, jednak pamiętaj, że tylko 10% najlepszych studentów dostaje stypendium. Oznacza to, że czasem ze średnią wyższą niż 4.0 możesz nie go nie otrzymać.

13. Czy mogę zwiększyć swoje szanse w ubieganiu się o stypendium dla najlepszych studentów?
Tak, jest szereg możliwości. Możesz np. działać w wybranym Kole Naukowym, publikować artykuły, brać udział w konferencjach. Możesz także dostać dodatkowe punkty za udział w zawodach sportowych (nie obowiązuje wtedy warunek o średniej 4.0) bądź wystawach artystycznych.

14. Czy fakt otrzymywania stypendium socjalnego ma jakikolwiek wpływ na moje szanse przy ubieganiu się o stypendium rektora?
Nie, te stypendia nie są w żaden sposób powiązane.

15. Co to jest zapomoga?
Zapomoga jest to jednorazowa pomoc od uczelni, pozwalająca wyjść z przejściowej, trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem otrzymania zapomogi jest wykazania losowości zdarzenia. Przykłady sytuacji uprawniających do otrzymania zapomogi: koszty leczenia związane z wypadkiem, straty związane z powodzią, pożarem, itp. Także śmierć członka rodziny bądź narodzenie dziecka jest taka sytuacją.

16. Czy mogę otrzymać więcej niż jedną zapomogę?
Tak, ale obowiązuje limit dwóch zapomóg przyznanych w roku akademickim.

17. Miałem wypadek podczas wakacji, czy mogę złożyć wniosek o zapomogę w październiku?
Tak, masz 4 miesiące od daty wystąpienia sytuacji losowej na złożenie wniosku o zapomogę.

 


Sprawy studiów niestacjonarnych

1. Gdzie znajduje się numer konta do wpłaty za kolejny semestr?
Numer do wpłat za każdy semestr znajduje się na koncie studenta na stronie https://elogin.put.poznan.pl w systemie eStudent 2 > zakładka Twoje studia > opłaty >Semestr x

2. Do kiedy trzeba opłacić semestr?
Semestr trzeba opłacić przed rozpoczęciem semestru na który zostaliśmy zapisani. Jeżeli nie dokonamy opłaty mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za nie dokonanie opłaty.

3. Czy jest możliwość rozłożenia opłaty na raty?
O rozłożeniu opłaty za studia na raty decyduje dziekan wydziału. W celu rozłożenia opłaty za studia na raty niezbędne jest napisanie wniosku do dziekana wydziału.


Sprawy Domów Studenckich

1. Co trzeba zrobić aby zamieszkać w akademiku? Czy trzeba przedstawiać dochód z Urzędu Skarbowego?
Studenci PP aby zamieszkać w Akademiku muszą złożyć wniosek w Dziekanacie swojego Wydziału. Wniosek dostępny jest na stronie Akademików. Termin składanie wniosków mija 13.06. Nowo przyjęci studenci też muszą złożyć wniosek w Dziekanacie, jednak oni mają czas do 22.08. Nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego.

2. Jeżeli nie złożyłem wniosków w terminie, czy mam szanse zamieszkać w Domu Studenckim?
Tak, jest taka szansa. Trzeba przejść się po Akademikach i spytać o wolne miejsca. W momencie kiedy przyjęta osoba do Domu Studenckiego w nim nie zamieszka, jej miejsce będzie dostępne.

3. Czy warto zamieszkać w Domu Studenckim? Jakie są z tego profity?
Tak, tak, tak. Oprócz niższej ceny w porównaniu do mieszkania „na mieście” jest wiele innych korzyści. W Akademikach można korzystać z wielu rzeczy dostępnych dla mieszkańców, są to m.in.: stoły bilardowe, stoły pingpongowe, siłownie itd. Oprócz tego jest to idealne miejsce do wszelakiego typu integracji. Na terenie Osiedla Studenckiego dostępne są grille, boisko do kosza oraz do piłki nożnej. Z ciekawostek, na zajęcia o 8.00 rano można wychodzić o 8.00. 😉


Sprawy Komisji Kultury i Sportu

1. Jak można się zapisać na wydarzenia KKSSPP?
Sposób zapisu zależy tak na prawdę od wydarzenia. Większość staramy prowadzić się elektronicznie, poprzez formularze zgłoszeniowe, ale zdarzają się akcje takie jak PSP, Polibój czy APM, gdzie formularze należy dostarczyć do nas osobiście.

2. Czy jest możliwość zapisu na wydarzenia po terminie?
Jest taka możliwość. Zawsze jest tworzona z takich zgłoszeń lista rezerwowa na wypadek gdyby ktoś z osób które wcześniej przyniosły zgłoszenie, nie mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

3. Czy potrzebujemy pomocy przy organizacji wydarzeń?
Jasne, pomoc zawsze się nam przyda. W końcu wielu z nas zaczynało pracę w Samorządzie od pomagania przy akcjach będąc nie zrzeszonym.

4. Czy można zgłosić się do Was z pomysłem i razem z Wami go przeprowadzić?
Jeżeli pomysł ten nie jest już prowadzony przez nas, to nie mamy z tym problemu. Jesteśmy otwarci na pomysły z zewnątrz.


Sprawy Kształceniowe

1.Kiedy Dziekan powinien opublikować najpóźniej plan na stronie wydziałowej?

Tydzień przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

2. Kiedy mogę wypełnić eAnkietę?

EAnkieta dotycząca oceny ostatniego semestru studiów dostępna jest przez 2 miesiące od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.

3. Jaki jest maksymalny dopuszczalny czas urlopu dziekańskiego?

2 semestry.

4.Jaką minimalną średnią muszę uzyskać, aby ubiegać się o stypendium rektora?

Średnia ważona ocen z dwóch ostatnich semestrów, jaką należy osiągnąć, aby ubiegać się o stypendium rektora to minimum 4,0 przy braku osiągnięć sportowych. Dołączenie do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów zaświadczenia o osiągnięciach sportowych powoduje, że student nie musi mieć średniej 4,0, aby jego wniosek został rozpatrzony.

5.Średnia z jakiego okresu czasu brana jest pod uwagę przy przydzielaniu stypendiów rektora?

Średnia z dwóch ostatnich semetrów.

6. Ile razy w ciągu roku akademickiego można otrzymać zapomogę?

Dwa razy.

7. Ile wynosi czas na odwołanie się od decyzji komisji stypendialnej?

14 dni od dnia otrzymania decyzji.

8. Czy aby podejść do egzaminu trzeba mieć zaliczone pozostałe formy zajęć danego przedmiotu?

Nie.

9. W jakim terminie ocena z zaliczenia/egzaminu powinna pojawić się w eProto?

Oceny z zaliczeń/egzaminów muszą być wprowadzone do systemu eProto w terminie 14 dni od przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu. 

10. Kiedy można ubiegać się o egzamin komisyjny?

Kiedy mamy wątpliwości co do sprawiedliwości wystawienia konkretnej oceny lub warunki przeprowadzania egzaminu były nieodpowiednie. Pismo o egzamin komisyjny należy złożyć do 3 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu poprawkowego.

Te same zasady dotyczą komisyjnego zaliczenia przedmiotu.

11. Ile kosztuje egzamin komisyjny?

Egzamin komisyjny jest bezpłatny.

12. Czy prowadzący zajęcia może być przewodniczącym zaliczenia/egzaminu komisyjnego?

Przewodniczącym zaliczenia/egzaminu komisyjnego nie może być osoba, która uprzednio przeprowadzała zaliczenie/egzamin.

13. Ile mam czasu na warunkowe powtórzenie przedmiotu?

Zaliczenie przedmiotu występującego w programie studiów musi nastąpić z opóźnieniem nie większym niż 2 semestry.

14. Od czego zależy kwota jaką należy zapłacić za warunkowe powtarzanie przedmiotu?

Od liczby godzin danego przedmiotu:

do 30 godzin w semestrze: 200 zł,

od 30 do 60 godzin w semestrze: 300 zł,

powyżej 60 godzin w semestrze: 400 zł.

15. Od którego semestru można wznowić studia?

Od semestru, na którym pojawiły się pierwsze zaległości.

16. Jaki jest koszt wznowienia studiów?

800 zł.

17. W jakich przypadkach dziekan może skreślić osobę z listy studentów?

W przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce, w przypadku nie zaliczenia semestru w określonym terminie oraz w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

18. Czy można odwołać się od decyzji dziekana?

Tak, składając pismo do prorektora ds. studenckich w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dziekana.

Postępowanie w trudnych sytuacjach: >zdjęcie ścieżki odwoławczej z KAPP<

 1. Punkty ECTS:
  • 30·K – (12 + N) w przypadku studiów stacjonarnych,
  • 26·K – (11 + N) w przypadku 8-semestralnych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym,
  • 23·K – (10 + N) w przypadku 9-semestralnych studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym,
  • 22·K – (10 + N) w przypadku 4-semestralnych studiów niestacjonarnych drugiego stopnia odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym,
  • Do każdego przedmiotu przypisana jest konkretna liczba punktów ECTS (z wyjątkiem zajęć o charakterze informacyjnym, np. BHP, szkolenie biblioteczne). Aby je uzyskać należy zaliczyć WSZYSTKIE formy danego przedmiotu.
  • Wszystkie zajęcia, do których przypisane są punkty ECTS podlegają ocenie. Wyjątkiem są praktyki: mają przypisane punkty, jednak nie otrzymuje się za nie oceny, a jedynie wpis „zaliczone”.
  • Do każdego semestru przypisanych jest 30 punktów ECTS.
  • Aby uzyskać dyplom, należy zdobyć wszystkie przewidziane w programie studiów punkty ECTS.
  • Warunkiem rejestracji na kolejny semestr studiów jest uzyskanie, w terminie określonym przez dziekana, liczby punktów nie mniejszej niż:

gdzie:

K – oznacza liczbę semestrów, jakie upłynęły od rozpoczęcia studiów,

N – oznacza liczbę punktów dodatkowych z przedziału domkniętego [0, 2] określaną przez Radę Wydziału

 

Zarządzenia oraz Uchwały związane z opłatami znajdziecie pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/finanse-i-stypendia/oplaty-i-umowy

Zarządzenie Rektora Politechniki Poznańskiej w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydawanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2016/2017: https://www4.put.poznan.pl/sites/default/files/attachments/zarzadzenie_nr_7_-_2016.pdf